مجال سلامی بود ، نه جسارتش رو داشتم و نه التفاتی شد و نه میخواستم گزندی رسد به خاطر آن عزیز

 

ملوک را چو ره خاکبوس این در نیست

کی التفات مجال سلام ما افتد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *