دقیقا ده سال پیش همچین شبی رسیدم مونترال

مثل یه درخت که بکنی و ببری یه جای دیگه بکاری، ریشه جدید میزنه ولی هنوز ریشه های اونورش هم هستند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *