میخوام در مورد تنها چیزهایی که خوب یادم میاد بنویسم

مکان و زمان ها خاصی که زیسته ام و همیشه با من اند، اینقدر شفاف و زنده که جزیی از خودآگاهی من محسوب میشن، شاید هم همه اش

One thought on “”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *